default_mobilelogo

 

end   

โครงสร้างหลักสูตร
- อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ภาคพิเศษ)
- อบรมปฐมพยาบาลภายในบริษัทและโรงงาน (ภาคพิเศษ)
- อบรมพัฒนาการดูแลเด็กสำหรับครู (ภาคพิเศษ)
 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Aid) 6 เดือน

ภาคปกติ : จันทร์-ศุกร์
ภาคสมทบ : เสาร์-อาทิตย์

โครงสร้างหลักสูตร

ภาคทฤษฏี 420 ชั่วโมง

- วิชาการดูแลเด็กเล็ก
- วิชาการดูแลผู้สูงอายุ
- ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล

ภาคปฎิบัติ 420 ชั่วโมง

นักศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาดูงานภาครัฐหรือเอกชน และเข้าฝึกปฎิบัติงานจริงในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งในภาครัฐหรือเอกชน (ตามระยะเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด)

 คุณสมบัติ
- ชายและหญิงอายะตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า acheter viagra ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขา
- รักงานบริการดูแลและการบริการ
- บุคลิกภาพดี และมีส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป
- มีสุขภาพร่างการที่สมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อ

หลักฐานการสมัครเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมบัตรประชาชาอย่างละ 1 ชุด
- สำเนาเอกสารรับรองจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- เอกสารการสอบสัมภาษณ์แะหนังสือตอบรับการเข้าศึกษาของโรงเรียน

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนตามที่อยู่ด้านล่าง
178/10 หมู่ 5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.038-234-311, มือถือ 086-305-3520
2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ โทรสาร 038-241-096
3. สมัครผ่านเว็บไซต์

การชำระเงินลงทะเบียนค่าเล่าเรียน
ชำระที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียน