default_mobilelogo

                       ในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของชุมชน  โรงเรียน  สถานพยาบาล  ตามภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงงานบริการสายสุขภาพของประชาชนอันเป็นปัญหาต่อภารกิจหลักในสถานประกอบการซึ่งมีเป้าหมายให้งานบริการได้คุณภาพครบองค์รวม (Holistic  Care) ครอบคลุมด้านกาย  สังคม  อารมณ์  จิตวิญญาณแก่ผู้รับบริการ
                       โรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรระดับผู้ช่วยเหลือดูแลสุขภาพพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนงานบริการสายสุขภาพ  สร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพ  ตอบสนองความต้องการบุคลากรของภาครัฐ  และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  จึงมุ่งเน้นผลิตเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  ที่มีความสามารถในการทำหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ  ภายใต้การควบคุมกำกับโดยผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
ต่างกันตรงนี้

 หลักสูตรการดูแลเด็ก  ระยะเวลาเรียน 3 เดือน (12 สัปดาห์)  ภาคทฤษฎี 300 ชั่วโมง
   ภาคปฏิบัติ (ฝึกงานและดูงาน)  120  ชั่วโมง  รวมเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  420  ชั่วโมง